Yeni Yatırım Teşvik Sistemi - NURAS - Yatırım|Teşvik|Belgesi|Danışmanlığı

İçeriğe git

Ana menü:

Yeni Yatırım Teşvik Sistemi

Yatırım Teşvikleri > Yatırım Teşvik Belgesi

Yatırımın konusuna, toplam yatırım tutarına, yatırımın yapılacağı bölgeye göre, değişkenlikleri ile aşağıdaki desteklerden yararlanabilir.

 • Faiz Desteği

 • KDV İstisnası

 • Yatırım Yeri Tahsisi

 • Gelir Vergisi Stopajı

 • Gümrük Vergisi Muafiyeti

 • Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği

 • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği,


Nuras yatırım konunuza, kapasitenize ve yatırım yapacağınız bölgeye göre yararlanacağınız destekler ve Yapmanız gerekenler hakkında detaylı bilgilendirmeler yapar.

Yatırım teşvik belgesi alarak yararlanacağınız destekleri ve tutarlarını görmek için,
illere göre yatırım teşvikler bölümünde ilinize göre farklılıkları inceleyin.

NURAS Teşvik Uzmanını Aramaktan Çekinmeyiniz.

15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır:

 • Genel Teşvik Uygulamaları

 • Bölgesel Teşvik Uygulamaları

 • Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki

 • Stratejik Yatırımların Teşviki Bu uygulamalar kapsamında sağlanacak destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Destek Unsurları

Genel Teşvik Uygulamaları

Bölgesel Teşvik Uygulamaları

Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki

Stratejik Yatırımların Teşviki

KDV İstisnası

X

X

X

X

Gümrük Vergisi Muafiyeti

X

X

X

X

Vergi İndirimi

X

X

X

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

X

X

X

Gelir Vergisi Stopajı Desteği*

X

X

X

X

Sigorta Primi  Desteği*

X

X

X

Faiz Desteği **

X

X

Yatırım Yeri Tahsisi

X

X

X

KDV İadesi***

X

* Yatırımın 6. bölgede gerçekleştirilmesi halinde sağlanır
** Bölgesel teşvik uygulamalarında, yatırımın 3., 4., 5. veya 6 . bölgelerde gerçekleştirilmesi halinde sağlanır.
*** Sabit yatırım tutarı 500 Milyon TL üzerinde olan stratejik yatırımlara sağlanır.

Teşvik uygulamaları açısından illerin gelişmişlik düzeyini gösteren bölgesel harita ve il dağılımını gösteren tablo aşağıda sunulmuştur:

1. Bölge

2. Bölge

3. Bölge

4. Bölge

5. Bölge

6. Bölge

Ankara
Antalya
Bursa  
Eskişehir
İstanbul
İzmir  
Kocaeli
Muğla

Adana
Aydın  
Bolu  
Çanakkale
Denizli
Edirne
Isparta
Kayseri
Kırklareli
Konya  
Sakarya
Tekirdağ
Yalova

Balıkesir
Bilecik
Burdur
Gaziantep
Karabük
Karaman
Manisa
Mersin   
Samsun
Trabzon
Uşak   
Zonguldak

Afyonkarahisar  
Amasya
Artvin
Bartın
Çorum  
Düzce  
Elazığ
Erzincan
Hatay  
Kastamonu
Kırıkkale
Kırşehir
Kütahya
Malatya
Nevşehir
Rize   
Sivas  

Adıyaman
Aksaray
Bayburt
Çankırı
Erzurum
Giresun
Gümüşhane
Kahramanmaraş
Kilis  
Niğde  
Ordu   
Osmaniye
Sinop  
Tokat  
Tunceli
Yozgat

Ağrı   
Ardahan
Batman
Bingöl
Bitlis
Diyarbakır
Hakkari
Iğdır  
Kars   
Mardin
Muş    
Siirt  
Şanlıurfa
Şırnak
Van    

8 İL

13 İL

12 İL

17 İL

16 İL

15 İL

NURAS Teşvik Uzmanını Aramaktan Çekinmeyiniz.

Asgari sabit yatırım tutarı, uygulamalara göre aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

Genel Teşvik Sistemi
nde asgari sabit yatırım tutarı,
1. ve 2. bölgelerde 1 Milyon TL
3., 4., 5. ve 6. bölgelerde 500 Bin TL
dir.
Bölgesel Teşvik Uygulamaları için asgari sabit yatırım tutarı 1. ve 2. bölgelerde 1 Milyon TL
den, diğer bölgelerde ise 500 Bin TLden başlamak üzere desteklenen her bir sektör ve her bir il için ayrı ayrı belirlenmiştir.

Büyük Ölçekli Yatırımlar için asgari sabit yatırım tutarı 50 Milyon TL’den başlamak üzere sektörüne göre farklı büyüklüklerle tanımlanmıştır.
Stratejik Yatırımlar için asgari sabit yatırım tutarı 50 Milyon TL
dir.

DESTEK UNSURLARI

Katma Değer Vergisi İstisnası:
Teşvik belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için katma değer vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.

Gümrük Vergisi Muafiyeti:
Teşvik belgesi kapsamında yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için gümrük vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.

Vergi İndirimi:
Gelir veya kurumlar vergisinin, yatırım için öngörülen katkı tutarına ulaşıncaya kadar, indirimli olarak uygulanmasıdır.

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği:

Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır.

Gelir Vergisi Stopajı Desteği:
Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için belirlenen gelir vergisi stopajının terkin edilmesidir. Sadece 6. bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülür.

Sigorta Primi Desteği:
Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır. Sadece 6. bölgede gerçekleştirilecek bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülür.  

Faiz Desteği:
Faiz Desteği, teşvik belgesi kapsamında kullanılan en az bir yıl vadeli yatırım kredileri için sağlanan bir finansman desteği olup, teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının %70ine  kadar kullanılan krediye ilişkin ödenecek faizin veya kâr payının belli bir kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır.

Yatırım Yeri Tahsisi:
Teşvik Belgesi düzenlenmiş yatırımlar için Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilmesidir.

Katma Değer Vergisi İadesi:
Sabit yatırım tutarı 500 milyon Türk Lirasının üzerindeki Stratejik Yatırımlar kapsamında gerçekleştirilen bina-inşaat harcamaları için tahsil edilen KDVnin iade edilmesidir.

GENEL TEŞVİK UYGULAMALARI

Teşvik edilmeyecek veya teşviki için aranan şartları sağlayamayan yatırım konuları hariç olmak üzere, asgari sabit yatırım tutarı ve kapasiteler üzerindeki yatırımlar bölge ayrımı yapılmaksızın Genel Teşvik Uygulamaları kapsamında desteklenmektedir.  

BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI

Bölgesel Teşvik Uygulamalarında her ilde desteklenecek sektörler, illerin potansiyelleri ve ekonomik ölçek büyüklükleri dikkate alınarak tespit edilmiş olup, bölgelerin gelişmişlik seviyelerine göre yardım yoğunlukları farklılaştırılmıştır. Bu uygulama kapsamında sağlanan destek oran ve süreleri özet olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.


Destek Unsurları

BÖLGELER

I

II

III

IV

V

VI

KDV İstisnası

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

Gümrük Vergisi Muafiyeti

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

Vergi İndirimi

Yatırıma Katkı Oranı (%)

OSB Dışı

15

20

25

30

40

50

OSB İçi

20

25

30

40

50

55

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

Destek Süresi

OSB Dışı

2 yıl

3 yıl

5 yıl

6 yıl

7 yıl

10 yıl

OSB İçi

3 yıl

5 yıl

6 yıl

7 yıl

10 yıl

12 yıl

Yatırım Yeri Tahsisi

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

Faiz Desteği

İç Kredi

YOK

YOK

3 Puan

4 Puan

5 Puan

7 Puan

Döviz / Dövize
Endeksli Kredi

1 Puan

1 Puan

2 Puan

2 Puan

Sigorta Primi Desteği

YOK

YOK

YOK

YOK

YOK

YOK

Gelir Vergisi Stopajı Desteği

YOK

YOK

YOK

YOK

YOK

YOK

Bölgesel Teşvik Uygulamaları kapsamında 5. Bölge destekleri ile desteklenecek yatırım konuları şöyledir:
Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde yapılacak turizm yatırımları,

 • Madencilik yatırımları,

 • Demiryolu ve denizyolu ile yük veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar,

 • 20 Milyon Türk lirası üzeri belirli ilaç ve savunma sanayi yatırımları,

 • Test merkezleri, rüzgar tüneli ve bu mahiyetteki yatırımlar (otomotiv, uzay veya savunma sanayine yönelik olanlar),

 • Asgari 50.000 m 2 kapalı alana sahip uluslararası fuar yatırımları,

 • Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek ilk, orta ve lise eğitim yatırımları.

 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen AR-GE projeleri neticesinde elde edilen ürünlerin üretilmesine yönelik yatırımlar,


BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLARIN TEŞVİKİ

Aşağıda belirtilen 12 yatırım konusu, büyük ölçekli yatırımların teşviki çerçevesinde desteklenmektedir.

BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR

Sıra No

Yatırım Konuları

Asgari Sabit Yatırım Tutarları
(Milyon TL)

1

Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri İmalatı

1000

2

Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı

200

3

Liman ve Liman Hizmetleri Yatırımları

200

4
4-a
4-b

Motorlu Kara Taşıtlarının İmalatı Yatırımları
Motorlu Kara Taşıtları Ana Sanayi Yatırımları
Motorlu Kara Taşıtları Yan Sanayi Yatırımları


200
50

5

Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ve/veya Vagon İmalatı Yatırımları

50

6

Transit Boru Hattıyla Taşımacılık Hizmetleri Yatırımları

7

Elektronik Sanayi Yatırımları

8

Tıbbi Alet, Hassas ve Optik Aletler İmalatı Yatırımları

9

İlaç Üretimi Yatırımları

10

Hava ve Uzay Taşıtları ve/veya Parçaları İmalatı Yatırımları

11

Makine (Elektrikli Makine ve Cihazlar Dahil) İmalatı Yatırımları

12

Metal Üretimine Yönelik Yatırımlar:
Maden Kanununda belirtilen IV/c grubu metalik madenlerin cevher ve/veya konsantresinden nihai metal üretimine yönelik yatırımlar (bu tesislere entegre madencilik yatırımları dahil)

Bu uygulama kapsamında sağlanan destek oran ve süreleri özet olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

NURAS Teşvik Uzmanını Aramaktan Çekinmeyiniz.

Destek Unsurları

BÖLGELER

I

II

III

IV

V

VI

KDV İstisnası

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

Gümrük Vergisi Muafiyeti

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

Vergi İndirimi

Yatırıma Katkı Oranı (%)

OSB Dışı

25

30

35

40

50

60

OSB İçi

30

35

40

50

60

65

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

Destek Süresi

OSB Dışı

2 yıl

3 yıl

5 yıl

6 yıl

7 yıl

10 yıl

OSB İçi

3 yıl

5 yıl

6 yıl

7 yıl

10 yıl

12 yıl

Yatırım Yeri Tahsisi

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

Sigorta Primi Desteği

YOK

YOK

YOK

YOK

YOK

10 yıl

Gelir Vergisi Stopajı Desteği

YOK

YOK

YOK

YOK

YOK

10 yıl

 • Bölgesel veya Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Uygulamaları kapsamında vergi indirimi ve sigorta primi işveren hissesi desteği açısından bir alt bölge destekleri sağlanacak yatırımlar şöyledir:


OSBlerde yapılacak yatırımlar,
Aynı konuda faaliyet gösteren firmaların sektörel işbirliğine dayalı entegrasyon yatırımları,

STRATEJİK YATIRIMLARIN TEŞVİKİ

İthalat bağımlılığı yüksek olan ara malı veya ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar stratejik yatırımların teşviki uygulamaları kapsamında desteklenmektedir. Bu kapsamda desteklenecek olan yatırımların aşağıdaki kriterlerin tamamını sağlamaları gerekmektedir.

 • Asgari sabit yatırım tutarının 50 milyon TL olması,

 • Yatırım konusu ürünle ilgili yurtiçi toplam üretim kapasitesinin ithalattan az olması,

 • Yatırımla sağlanacak asgari katma değerin %40 olması (rafineri ve petrokimya yatırımlarında bu şart aranmayacaktır),

 • Üretilecek ürünle ilgili toplam ithalat değeri son 1 yıl itibariyle en az 50 Milyon $ olması (yurt içi üretimi olmayan mallarda bu şart aranmayacaktır)


Bu uygulama kapsamında sağlanan destek oran ve süreleri özet olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Destek Unsurları

BÖLGELER

I

II

III

IV

V

VI

KDV İstisnası

VAR

Gümrük Vergisi Muafiyeti

VAR

Vergi İndirimi

Yatırıma Katkı Oranı (%)

50

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

Destek Süresi

7 yıl (6. Bölgede 10 Yıl)

Yatırım Yeri Tahsisi

VAR

Faiz Desteği

İç Kredi

5 PUAN

Döviz / Dövize Endeksli Kredi

2 PUAN

Sigorta Primi Desteği

10 yıl (Sadece 6. Bölgede Gerçekleştirilecek Yatırımlar İçin)

Gelir Vergisi Stopajı Desteği

10 yıl (Sadece 6. Bölgede Gerçekleştirilecek Yatırımlar İçin)

KDV İadesi

VAR (Sadece 500 Milyon TL ve üzeri yatırımlar için)

 
İçeriğe dön | Ana menüye dön

Yeni Yatırım Teşvik Sistemi